BSA media

Algemene voorwaarden van BSA Media

als pdf downloaden


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

BSAmedia: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van BSAmedia.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen BSAmedia en een

Opdrachtgever waarop BSAmedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BSAmedia, voor

de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BSAmedia en

Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5. In geval van verhuur van geluidsapparatuur zonder dat daar dienstverlening aan is gekoppeld gelden aanvullende

voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in BSAmedia Leveringsvoorwaarden Verhuur.

6. Bij aanvang van de Overeenkomst is Opdrachtgever bekend en akkoord met de algemene voorwaarden van

BSAmedia.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De offertes van BSAmedia zijn 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Na deze termijn vervalt het aanbod.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en zonder andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Een opdracht komt tot stand zodra BSAmedia deze heeft bevestigd.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BSAmedia

daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij BSAmedia anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BSAmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. BSAmedia zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BSAmedia het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de kosten derhalve door te rekenen aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BSAmedia aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het

uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BSAmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BSAmedia zijn verstrekt, heeft BSAmedia het recht

de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. BSAmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BSAmedia is uit gegaan

van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid

voor BSAmedia kenbaar behoorde te zijn.

BSAmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor ontvangen/ verzonden productie

middelen zoals bv, CD's, LP;s, media dragend materiaal.

5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BSAmedia de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten

van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door BSAmedia of door BSAmedia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie,

draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart BSAmedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing

van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BSAmedia zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op

de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben,

zal BSAmedia de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BSAmedia daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen BSAmedia en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit

de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

Opdrachtgever BSAmedia derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het in de Overeenkomst overeengekomen uurtarief,

geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening

worden gebracht.

5. Indien BSAmedia met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BSAmedia

niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is BSAmedia gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van

aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag BSAmedia het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende

werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BSAmedia, dat in

redelijkheid niet van BSAmedia mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten

tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. BSAmedia zal de Opdrachtgever in dat geval van het

voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. BSAmedia zal daarbij de omvang van

en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Een dagprijs is gebaseerd op 10 uur werk inclusief pauzes. Boven de 10 uur wordt het normale uurtarief gerekend

(tot maximaal 14 uur). Boven de 14 uur wordt het tarief per uur met 50% vermeerderd.

9. De minimale afnameduur per Overeenkomst bedraagt 4 uur, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

 

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BSAmedia aan te geven wijze

in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting

niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

3. BSAmedia heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente.

BSAmedia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

BSAmedia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen

en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4. Bij opdrachten aangeboden boven de 1.000 euro exclusief BTW totaal dient minimaal de helft voorafgaand aan het

ingaan van de opdracht te worden voldaan. De opdracht kan pas worden uitgevoerd wanneer de deelbetaling is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BSAmedia verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door BSAmedia geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van BSAmedia totdat de

Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met BSAmedia gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht BSAmedia zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.

4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven.

5. Door BSAmedia geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht.

6. Voor het geval dat BSAmedia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BSAmedia of door deze aan

te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BSAmedia zich bevinden en die

zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien BSAmedia hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze

voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BSAmedia.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat BSAmedia in staat is adequaat te reageren.

2. De Opdrachtgever dient BSAmedia in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

3. Indien een klacht gegrond is, zal BSAmedia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever

schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BSAmedia slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft BSAmedia recht op

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is Opdrachtgever

alsdan gehouden tot betaling van de goedgekeurde offerte en de declaraties voor tot dan toe verrichte

werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder

voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BSAmedia, zal BSAmedia in overleg met

Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BSAmedia extra kosten met zich meebrengt, worden

deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillisement/toepassingsverklaring van de schuldsaneringregeling of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het BSAmedia ook vrij de Overeenkomst terstond en met onmiddelijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijdstot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen zijn dan onmiddelijk opeisbaar.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. BSAmedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen met onmiddelijke ingang op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de Overeenkomst BSAmedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de

Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de

tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever.

2. Voorts is BSAmedia bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BSAmedia op de Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Indien BSAmedia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen

van BSAmedia op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien BSAmedia tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien BSAmedia de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de overeenkomst.

7. BSAmedia behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien BSAmedia aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft

gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en

volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten

voor zijn rekening.

2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de

onder 1. genoemde verplichting, heeft BSAmedia het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,

waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien BSAmedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

2. BSAmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder ondermeer begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3a. Indien BSAmedia aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het in de

AVB-verzekering van BSAmedia verzekerde bedrag.

3b. Indien BSAmedia aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid voor BSAmedia beperkt

tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans op dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft.

4. BSAmedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BSAmedia aan de Overeenkomst te

laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BSAmedia toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. BSAmedia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, door onjuiste en/of onvolledige door de

Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart BSAmedia voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

Overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien Opdrachtgever aan BSAmedia informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en

copieen zijn van het origineel.

3. Opdrachtgever vrijwaart BSAmedia voor de verantwoordelijkheid van de inhoud van de door Opdrachtgever

verstrekte gegevens, stukken of media.

 

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op

Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en

daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

1. BSAmedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BSAmedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BSAmedia niet in staat is de verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van BSAmedia worden daaronder begrepen.

3. BSAmedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat BSAmedia zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. BSAmedia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel BSAmedia ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit

de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BSAmedia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een

afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BSAmedia gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en

BSAmedia zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan

recht van verschoning, dan is BSAmedia niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de

wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. BSAmedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die BSAmedia toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door BSAmedia verstrekte stukken, zoals (audio-)media, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, e.t.c

(of delen van voornoemde) waarvan aangegeven is dat het dient voor het te leveren eindproduct zijn uitsluitend bestemd

om te worden gebruikt door de Opdrachtgever voor het in de Overeenkomst aangeduide doel en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BSAmedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, of voor andere doeleinden gebruikt, tenzij met BSAmedia schriftelijk anders is overeengekomen.

3. BSAmedia is ten alle tijde gerechtigd om voor het gebruik van het geleverde product, delen daarvan, voor een doeleind anders dan overeen gekomen is, de Opdrachtgever hiervoor in rekening te brengen.

4. BSAmedia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Opdrachtgever verplicht zich met het goedkeuren van de Overeenkomst zich te houden aan de naburige rechten,

auteursrechten en alle daarmee verband houdende rechten die de BSAmedia toekomt.

6. Opdrachtgever verplicht zich met het goedkeuren van de Overeenkomst tot het noemen van BSAmedia in

inlays, reclame, aftitels en andere hier niet vermelde media.

7. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de in artikel 20 opgestelde plichten behoudt BSAmedia zich het

recht voor deze gederfde kosten te verhalen op de Opdrachtgever.

8. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het voor Opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door BSAmedia beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart BSAmedia tegen elke mogelijke aanspraak van BUMA/ STEMRA / SENA.

 

Artikel 21 Monsters en concepten

1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model, zoals (audio-)media, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, e.t.c (of delen van voornoemde) getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. De in punt 1 genoemde zaken (of delen daarvan) mogen niet door de Opdrachtgever worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, of voor andere doeleinden gebruikt, tenzij uit de aard van de

verstrekte stukken anders voortvloeit en schriftelijk overeengekomen is met BSAmedia.

 

Artikel 22 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van BSAmedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BSAmedia het recht het geschil voor te leggen aan de

volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil

in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen BSAmedia en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan

steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de Overeenkomst.

4. BSAmedia behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de Opdrachtgever

daarbij in te lichten.

 

Copyright: BSAmedia

Op alle diensten en levering van producten van BSAmedia zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

In geval van verhuur van geluidsapparatuur zonder dat daar dienstverlening aan is gekoppeld gelden aanvullende

voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in BSAmedia Leveringsvoorwaarden Verhuur.