BSA media

Verhuur voorwaarden van BSAmedia

 

als PDF downloaden

 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

BSAmedia: de gebruiker van de leveringsvoorwaarden.

Huurder: de wederpartij van BSAmedia.

Overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van geluidsapparatuur in eigendom van BSAmedia.

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van BSAmedia zijn onverminderd van kracht bij verhuur van apparatuur zonder daaraan gekopelde dienstverlening. De in deze leveringsvoorwaarden opgenomen artikelen hebben uitsluitend betrekking op de verhuur van geluidsapparatuur in eigendom van BSAmedia. Bij aanvang van de overeenkomst is huurder bekend en akkoord met de algemene -en leverings voorwaarden van BSAmedia. 

 

Artikel 3: Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van BSAmedia verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan BSAmedia de huurder verplichten zich te legitimeren door het aan BSAmedia tonen van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

 

Artikel 5: Gebruik                                                                                                                                                                                  

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door BSAmedia gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 

Artikel 6: Vervoer                                                                                                                                                                              

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door BSAmedia verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

 

Artikel 7: Werking                                                                                                                                                                                         

1. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van BSAmedia wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.                         

2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de BSAmedia. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de BSAmedia is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

Artikel 8: In gebreke zijn en schadevergoeding                                                                                                                                

1. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van BSAmedia worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

2. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van BSAmedia worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens BSAmedia, aan de BSAmedia een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. 

3. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn.

4. Indien BSAmedia tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid 3., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal BSAmedia het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 

Artikel 9: Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de BSAmedia. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de BSAmedia doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan BSAmedia die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

Artikel 10: Verzekeringen

1. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

2. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door BSAmedia meegedeeld.

 

Artikel 11: Schade

1. Alle schade die tijdens de huurperiode of evenement aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

2. BSAmedia is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

 

Artikel 12: Stroomvoorziening 

Alle stroomvoorzieningen dienen te voldoen aan de geldende N.E.N.-norm en of de T.U.V.-norm en zo schoon mogelijk te zijn. toelichting: de stroomvoorziening is vrij van aansluitingen van koeling, dimmers, airco, of dataverwerkende systemen, dit om beinvloeding cq storing door signalen, anders dan door de apparatuur van BSAmedia gegenereerde signalen uit te sluiten. 

De door BSAmedia gebruikte apparatuur en bekabeling en voedingssystemen voldoen aan alle door de N.E.N en of de T.U.V.-gestelde normeringen.

 

Artikel 13: Weigeringsrecht BSAmedia

BSAmedia heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

 

Artikel 14: Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.